Algemene voorwaarden YoungFour

Artikel 1 Definities

 1. YoungFour is een eenmanszaak die zich ten doel stelt MKB-ondernemers te helpen met administratieve verplichtingen.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Ondernemer’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van YoungFour en YoungFour de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen YoungFour en de Ondernemer, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door YoungFour en/of door haar ingeschakelde derden aan de Ondernemer geleverde Diensten, onder andere inhoudende de werkzaamheden die redelijkerwijs nodig zijn om een goede en duidelijke administratie aan te houden, alsmede alle andere door YoungFour ten behoeve van de Ondernemer verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de Ondernemer worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website youngfour.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de Ondernemer en YoungFour gesloten Overeenkomsten waarbij YoungFour Diensten aanbiedt.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met YoungFour overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van andere voorwaarden van de Ondernemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van de Ondernemer.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Young Four zijn vrijblijvend. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is een aanbod gedurende 30 dagen na dagtekening geldig. Indien de Ondernemer het aanbod niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt vervalt het aanbod.
 2. De Ondernemer kan contact opnemen met YoungFour via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. De Ondernemer kan via de website een abonnement afsluiten. De Overeenkomst komt pas tot stand wanneer is betaald voor de eerste maand.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn zoals vermeld op de offerte.
 4. Als YoungFour een bevestiging naar de Ondernemer stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. YoungFour kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Ondernemer redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de Ondernemer aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van YoungFour dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij YoungFour deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door de Ondernemer waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Young Four.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. YoungFour zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. YoungFour heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal YoungFour de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot de Ondernemer redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met de Ondernemer overleggen.
 4. De Ondernemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan YoungFour aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Ondernemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan YoungFour worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan YoungFour zijn verstrekt, heeft YoungFour het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Ondernemer in rekening te brengen.
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Ondernemer YoungFour hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. YoungFour dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen YoungFour en de Ondernemer tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van YoungFour op en is voor de Ondernemer geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen YoungFour en de Ondernemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. YoungFour is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Ondernemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat YoungFour goede grond heeft te vrezen dat de Ondernemer in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is YoungFour bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat YoungFour niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen YoungFour en de Ondernemer in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.
 4. Indien de Ondernemer zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is YoungFour gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Ondernemer, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Young Four.
 3. Bij annulering na ondertekening van de offerte zal een boete van 30% van het overeengekomen bedrag in de offerte, of het aantal reeds door YoungFour besteedde uren, in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is YoungFour gerechtigd reiskosten in rekening te brengen.
 2. YoungFour heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt middels automatische incasso, na betaling van de eerste termijn bij het afsluiten van het abonnement.
 4. De Ondernemer heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan YoungFour mede te delen.
 5. Indien de Ondernemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Ondernemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Ondernemer is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Ondernemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien YoungFour besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Ondernemer, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.5 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 2. YoungFour is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien de Ondernemer onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 3. De Ondernemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van YoungFour.
 4. YoungFour is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.
 5. YoungFour is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 6. De Ondernemer vrijwaart YoungFour voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 7. Indien YoungFour aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Ondernemer is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van YoungFour met betrekking tot haar Diensten.
 8. Indien er sprake is van aantoonbaar tekortschieten dient YoungFour eerst de mogelijkheid te krijgen de fouten te herstellen.
 9. De aansprakelijkheid van YoungFour is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het door de Ondernemer aan YoungFour betaalde bedrag.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van YoungFour.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van YoungFour, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van YoungFour zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van YoungFour of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal YoungFour overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die YoungFour heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. YoungFour kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14 Identiteit van Young Four

 1. Young Four is bij de KvK geregistreerd onder nummer 57718741 en draagt btw-identificatienummer 198991253B03. YoungFour is gevestigd aan het Rotterdam Airportplein 22 (3045AP) te Rotterdam.
 2. Young Four is per e-mail te bereiken via support@youngfour.nl of middels de website youngfour.nl en telefonisch op 010 799 71 30.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen YoungFour en Ondernemers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen YoungFour en Ondernemers mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam.